KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP
KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM
20 năm Khu kinh tế Dung Quất
21:21 - 08/11/2017
Sau 20 năm phát triển, đến nay khu kinh tế Dung Quất đã thu hút 132 dự án đầu tư (trong đó có 28 dự án FDI) với tổng vốn hơn 10,5 tỷ USD, tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động các tỉnh miền Trung.