KHU CHẾ XUẤT, KHU CÔNG NGHIỆP
KHU KINH TẾ, KHU CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục gia hạn dự án chậm tiến độ
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án có vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự...
Trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án trong KCN có tổng vốn đầu tư trên...
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới
Doanh nghiệp muốn bổ sung cổ đông mới thông qua việc trừ công nợ và xóa lỗ lũy kế, chuyển vốn vay...
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền Tây Nam bộ 01 sơ kết 6 tháng năm 2017
Khối thi đua các Ban Quản lý KCN, KCX, KKT Miền...
Hội nghị đã thông qua báo cáo sơ kết phong trào thi đua 06 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch 06 tháng...